«گلدبرگ» براي محاسبه بهترين اندازه جمعيت براي كدهاي دودوئي متغيرهاي پيوسته تا طول حداكثر 60 رشته مقدار زير را پيشنهاد مي‌كند.

رابطه 2-6- محاسبه اندازه جمعیت.

[13]

به طور مثال اگر طول هر کروموزوم برابر با 25 باشد، آنگاه داریم: .

و یا اگر طول هر کروموزوم برابر با 35 باشد آنگاه خواهیم داشت: .[1]

اگر تعداد كروموزوم‌ها بسيار كم باشد، الگوریتم ژنتیک امكان انجام عمل تركيب كمتري خواهد داشت و تنها بخشي كوچك از فضاي جستجو كشف خواهد شد. از طرفي ديگر، اگر تعداد كروموزوم‌ها بسيار زياد باشد، روند الگوریتم ژنتیک كند خواهد بود، بررسي نشان داده است كه در نتيجه برخي محدوديت‌ها (كه عمدتاً به كد گذاري و خود مسأله بستگي دارد) استفاده از جمعيت زياد، ثمربخش نخواهد بود، زيرا اين كار، مسأله را سريعتر از حالتي كه جمعيتي متوسط استفاده مي‌شود، حل نخواهد كرد.

در صورتي كه تعداد اعضاي جمعيت بسيار زياد باشد، اگرچه وضعيت جستجو ممكن است به صورت بهتري نمايش داده شود زيرا با افزايش تعداد رشته‌ها، انتخاب رشتۀ بهتر امكان‌پذيرتر مي‌شود، ولي از طرفي نيازمندي‌هاي حافظه‌هاي كامپيوتر و زمان اجراي برنامه زياد مي‌شود. اگر تعداد اعضاي جمعيت نيز كوچكتر از حدّ مشخصي باشد، جمعيت مورد نظر فقط قسمت كوچكي از فضاي جستجو را نشان مي‌دهد و ممكن است جستجو براي رسيدن به حلّ بهينه در اين جمعيت موفقيت‌آميز نباشد يا مستلزم صرف زمان زيادي باشد، در عمل تعداد اعضاي جمعيت مقداري است كه به صورت تجربي به دست آمده و نشان داده شده است. با اين تعداد رشته در جمعيت، مي توان به حل‌هاي مناسبي دست يافت اين تعداد 2 الي 5/2 برابر طول هر رشته مي‌باشد. [13]

[1] طرح مثال از اینجانب(مهدی خلیلی‌نیا).