انجام پروژه های پایتون مرتبط با فیلدهای زیر پذیرفته می شود
یادگیری ماشین : یادگیری با ناظر- بدون ناظر -خوشه بندی – دسته بندی
داده کاوی : پیش بینی در دیتا ، کشف تقلب و…
شناسایی الگو
پردازش تصویر