ام پروژه های هوش مصنوعی ، فازی ، پردازش تصویر ، الگوریتم ژنتیک انجام پروژه های پردازش تصویر ، الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی و سیمولینک و SIMULINK و IMAGE PROCESSING و GENETIC ALGORITHM و NEURAL NETWORK و FUZZY LOGIC حل انواع معادلات و محاسبات عددی Document کامل به صورت تایپ شده و…. با متلب و مطلب و MATLAB و matlab و C++ و C و C sharp و C# و vitual basic و .NET تدریس matlab ، تدریس متلب ، تدریس مطلب