در هر جای ایران که هستید چنانچه تمایل دارید پروژه های خود را در محیط متلب برنامه نویسی و شبیه سازی کنید لطفا صورت دقیق مساله را به ایمیل زیر بفرستید. ظرف مدت 24 ساعت جواب نهایی به شما داده می شود. bp.put2009@gmail.com