شبیه سازی و پیاده سازی تمرین ها در متلب پذیرفته می شود