حل و انجام تمرین های پایتون برای دانشجویان پذیرفته می شود