انتخاب چرخ رولت كه اولين بار توسط «هولند» پيشنهاد شد يكي از مناسب‌ترين انتخاب‌هاي تصادفي بوده كه ايدۀ آن، احتمال انتخاب مي‌باشد. احتمال انتخاب متناظر با هر كروموزوم، براساس برازندگيِ آن محاسبه شده كه اگر مقدار برازندگي كروموزوم k ام باشد، احتمال بقاي متناظر با آن كروموزوم عبارت است از:

 

رابطه 2-11- احتمال انتخاب در روش چرخ رولت.

 

حال كروموزوم‌ها را براساس مرتب كرده و كه همان مقادير تجمعي مي باشد که به صورت زير به دست مي‌آيد:

رابطه 2-12- محاسبه مقادیر تجمعی در چرخ رولت.

چرخ رولت به اين صورت عمل مي‌كند كه براي انتخاب هر كروموزوم يك عدد تصادفي بين يك و صفر توليد كرده و عدد مذكور در هر بازه‌اي كه قرار گرفت، كروموزوم متناظر با آن انتخاب مي‌شود. البته روش پياده‌سازیِ چرخ رولت به اين شكل است كه ما يك دايره را در نظر گرفته و آن را به تعداد كروموزوم‌ها طوري تقسيم مي‌كنيم كه هر بخش متناظر با مقدار برازندگي كروموزوم مربوط باشد، حال چرخ را چرخانده و هر كجا كه چرخ متوقف شد به شاخص چرخ نگاه كرده، كروموزوم مربوط به آن بخش انتخاب مي‌گردد.