تحلیل چگونگی امضا کردن یک شخص که اغلب از آن بعنوان تشخیص امضای دینامیکی یاد می شود، مهمترین بیومتریکهای رفتاریست. شکل استاتیکی تکمیل امضا ،زمانی که برای امضا کردن مصرف می شود، سرعت، شتاب، زاویه قلم، فشار وارده بر قلم و کاغذ، تعداد دفعاتی که قلم از روی کاغذ برداشته می‌شود، از پارامترهای اصلی تحلیل امضا می‌باشد. چون این روش برپایه استاتیک امضا عمل نمی کند، جعل امضا را دشوار می سازد. ماهیت غیر تهاجمی دارد و کاربر احساس مزاحمتی از جانب سیستم نمی کند. بعلاوه کاربران می توانند امضای خود را عوض کنند. با توجه به گستردگی کاربردها، فناوریها و نهادهای مرتبط با موضوع، الگوی منتخب اغلب کشورهای پیشرو در این حوزه تأسیس تشکلهای دولتی و غیر دولتی با حضور بازیگران مختلف در این عرصه در داخل کشور و مشارکت در کارگروههای بین المللی جهت هماهنگیهای فنی و کاربری بوده است. امضا می تواند توسط قلمها یا صفحات مخصوص یا هر دو آنها ثبت شود. امروزه حتی از تکنیکهای انتشار صوت امضا کردن که هنگام امضا زدن روی کاغذ تولید می شود استفاده می کنند.