دانش هنجاری: مجموعه ای از محدوده های ارزشی مطلوب برای افراد در مؤلفه ی جمعیت، به طور مثال رفتارهای قابل قبول برای اعضای جمعیت.

دانش حوزه ای: اطلاعات مرتبط با حوزه ای از مسئله که الگوریتم فرهنگی به آن اعمال شده است.

دانش موقعیتی: مثال های خاص از رویدادهای مهم، به طور مثال راه حل های موفق/ ناموفق

دانش موقت: تاریخچه ی فضای جستجو، به طور مثال الگوهای موقت فضای جستجو

دانش فضایی: اطلاعاتی در مورد توپوگرافی فضای جستجو

. فضای جمعیت را مقداردهی اولیه کن(جمعیت اولیه را انتخاب کن).

2. فضای باور را مقداردهی اولیه کن(برای مثال دانش حوزه ای و محدوده های ارزشی هنجاری را تعیین کن).

3. این ها را تکرار کن تا به شرایط پایان دادن برسی

أ. فعالیت های افراد در فضای جمعیت را ارزیابی کن.
ب. هر فرد را با استفاده از تابع صلاحیت ارزیابی کن.
ج. والدین را جهت زاد ولد نسل جدید انتخاب کن.
د. به فضای باور اجازه بده تا ژنوم نسل جدید را با استفاده از تابع اثرگذاری تغییر دهد.
ه. فضای باور را با استفاده از تابع پذیرش به روز کن(این کار با اجازه دادن به بهترین افراد برای اثرگذاری بر فضای باور صورت می گیرد).