الگوریتم‌های ژنتیک یکی از اعضای خانوادۀ مدل‌های محاسباتی الهام گرفته شده از روند تکامل است. این الگوریتم‌ها راه‌حل‌های بالقوّۀ یک مسأله را در قالب کروموزوم‌های ساده‌ای کد می‌کنند و سپس عملگرهای ترکیبی را بر روی این ساختارها اِعمال می‌کنند. الگوریتم‌های ژنتیک اغلب به عنوان روشی برای بهینه‌سازی توابع شناخته می‌شوند که البته دامنۀ استفاده از این روش‌ها بسیار گسترده‌تر از این است.

در این فصل درباره کلّیات و جزئیات مربوط به الگوریتم ژنتیک صحبت خواهیم کرد، عملگرها و توابع مورد استفاده، به همراه بعضی تکنیک‌ها برای پیاده‌سازی آنها شرح داده خواهند شد. و در ادامه انواع و محدودیت‌های الگوریتم‌های ژنتیک را خواهیم گفت.