در یک جستجوی آگاهانه، از نوع خاصی از مسائل به عنوان راهنما استفاده می‌شود. یک گونۀ خوب، یک جستجوی آگاهانه با کارایی قابل توجّهی نسبت به جستجوی ناآگاهانه به وجود می‌آورد. الگوریتم‌های برجستۀ کمی از جستجوی آگاهانۀ یک لیست وجود دارد. یکی از این الگوریتم‌ها Hash Table با یک تابع Hash که برمبنای نوع مسأله‌ای که دردست است می‌باشد. بیشتر الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه، بسطی از درخت‌ها هستند. همانند الگوریتم‌های ناآگاهانه، این الگوریتم‌ها برای گراف‌ها نیز می‌توانند به کار روند.[9]

دليل نياز به روش‌هاي جستجوي آگاهانه، نياز به كاهش هزينۀ زماني مورد نياز براي حلّ مسأله است. در واقع به اين دليل كه ما تمايل داريم مسائل را در زمان كمتري حل كرده و از بررسي تمام حالات ممكن اجتناب كنيم، مي‌بايست روشي براي تشخيص كيفيت مسير (حتي به شكل نسبي) داشته باشيم.[15]