در اين مقاله یک مدل جديد که از تركيب اتوماتاي يادگير سلولي و مدل حركت دسته جمعي ذرات حاصل میشود برای بهینه سازی پیشنهاد میگردد. در مدل پیشنهادی در هر سلول از اتوماتاي يادگيرسلولي يك جمعيت از ذرات قرار داده میشود. اتوماتای يادگير در هر سلول وظيفه تنظيم رفتار ذرات جمعيت ان سلول  و برقراري موازنه بين  فرایند جستجوي سراسري و جستجوي محلي را بر عهده دارد. براي انجام اين وظيفه، اتوماتای يادگير موجود در هر سلول از تجربيات خود و اتوماتاي يادگير سلولهاي  همسايه بهره ميبرد.  نتايج آزمايشها بر روي مسايل نمونه نشان ميدهد كه روش ارائه شده از  عملكرد بهتري در مقایسه با  مدل PSO استاندارد برخوردار است.

 

حرکت جمعي ذرات(PSO)، يک تکنيک بهينه سازي احتمالي است که بر مبناي جمعيت کار ميکند. اين روش در سال 1995 توسط دکتر ابرهارت و دکتر کندي ارائه شد  و ايده اصلي آن از رفتار دسته جمعي ماهيها يا پرندگان به هنگام جستجوي غذا الهام گرفته شده است. گروهي از پرندگان در فضايي به صورت تصادفي دنبال غذا ميگردند. تنها يک تکه غذا در فضاي مورد بحث وجود دارد. هيچ يک از پرندگان محل غذا را نميدانند. يکي از بهترين استراتژيها ميتواند دنبال کردن پرنده اي باشد که کمترين فاصله را تا غذا داشته باشد. اين استراتژي در واقع جانمايه الگوريتم PSO است.

در الگوريتم PSO، هر راه حل که به آن يک ذره گفته ميشود، معادل يک پرنده در الگوري حرکت جمعي پرندگان ميباشد. هر ذره يک مقدار شايستگي دارد که توسط يک تابع شايستگي محاسبه ميشود. هر چه ذره در فضاي جستجو به هدف- غذا در مدل حرکت پرندگان- نزدکتر باشد، شايستگي بيشتري دارد.. همچنين هر ذره داراي يک سرعت است که هدايت حرکت ذره را بر عهده دارد. هر ذره با دنبال کردن ذرات بهينه در حالت فعلي، به حرکت خود در فضاي مساله ادامه ميدهد.

 

اتوماتاي سلولي  يک مدل رياضي براي سيستمهايي است که در آنها چندين مؤلفه ساده براي توليد الگوهاي پيچيده با هم همکاري مي­کنند. در اتوماتاي سلولي يک مجموعه منظم از سلولها وجود دارد که هر کدام مي­توانند با چند مقدار مختلف که تعدادشان متناهي است، مقداردهي شوند. اين سلولها به صورت همگام و در زمانهاي گسسته بر طبق يک قانون محلي بهنگام­رساني مي­شوند. محلي بودن به اين معناست که در تعيين مقدار جديد هر سلول، سلولهايي که در همسايگي وي هستند تاثيرگذار هستند و سلولهاي دورتر، تاثيري ندارند. شبکه سلولها مي­تواند ابعاد متفاوتي داشته باشند و يک­, دو و يا بيشتر بعد داشته باشند.

ويژگيهاي اتوماتاي سلولي را به اختصار ميتوان به صورت زير بيان نمود: فضا و زمان به صورت گسسته پيش ميروند. اتوماتا همگن است. عمل به روزرساني به صورت همگام انجام ميشود و قوانين بر اساس همسايه هاي هر سلول تعريف ميشوند. از مشکلات مهم اتوماتاي سلولي تعيين فرم قطعي قوانين است. زيرا در اغلب سيستمها نويز و عدم قطعيت وجود دارند كه سيستم را تحت تاثير قرار ميدهند. لذا تعيين فرم قطعي قوانين در اين سيستمها کاري مشكل و در برخي موارد غير ممكن است.