الگوريتم زنبور هر نقطه را در فضاي پارامتري متشكل از پاسخ هاي ممكن به عنوان منبع غذا تحت بررسي قرار مي دهد . زنبور هاي ديده بان كارگزاران شبيه سازي شده به صورت تصادفي فضاي پاسخ ها را ساده مي كنند و به وسيله تابع شايستگي كيفيت موقعيت هاي بازديد شده را گزارش مي دهند. جوابهاي ساده شده رتبه بندي مي شوند، و ديگر زنبورها نيرو هاي تازه اي هستند كه فضاي پاسخ ها را در پيرامون خود براي يافتن بالاترين رتبه محل ها جستجو مي كنند كه گلزار ناميده مي شود . الگوريتم به صورت گزينشي ، ديگر گلزارها را براي يافتن نقطه بيشينه تابع شايستگي جستجو مي كند.