مقدمه

وپروردگارت به زنبور عسل وحي كرد: در كوهها و درختها و از داربستهاي انگور براي خودت لانه بساز.پس از تمام ميوه هاي خدا داده تناول كن و راههاي پروردگارت كه همواره پديدار فرموده بپيما. به واقع در اين پديده براي كساني كه به تفكر قيام كرده اند نشانه هايي است.(سوره نحل آيات 68 و 69)

الگوريتم زنبور شامل گروهي مبتني بر الگوريتم جستجو است كه اولين بار در سال 2005 توسعه يافت؛ اين الگوريتم شبيه ساز ي رفتار جستجوي غذاي گروههاي زنبور عسل است، در نسخه ابتدايي اين الگوريتم ، الگوريتم نوعي از جستجوي محلي انجام مي دهد كه با جستجوي تصادفي تركيب شده و مي تواند براي بهينه سازي تركيبي يا بهينه سازي تابعي به كار رود.

از زمان شروع زندگي زنبورها يا بهتر است بگوييم از زمان شروع زندگي حشرات اجتماعي ، احتمال رخدادي است كه در آن زنبور به پرواز در طول همان مسير بدون گرفتن همراه ادامه دهد ، احتمال بسيار كمي است . زنبورها تا محل رقص پرواز مي كنند و با احتمالي برابر مي رقصند . اين نوع ارتباط بين زنبورها منجر به ساخته شدن فاكتوري به نام هوش جمعي شده است .