در متلب، می توانیم دو یا چند ماتریس را به یکدیگر متصل کنیم و یک ماتریس بزرگتر بسازیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2;3 4]
B=[5 6;7 8]
C=[A B]

نتیجه :

 

A =1     2
3     4

B =

5     6
7     8

C =

1     2     5     6
3     4     7     8

مشاهده می کنید که ماتریس C ، از الحاق دو ماتریس A و B ساخته شده است.