چهار اصل هوش جمعی را کنترل می کنند این اصول عبارتند از:

2-3-1- فیدبک مثبت، راه حل های خوب موجود در شبکه را تقویت می کند.

2-3-2- فیدبک منفی، راه حل های قدیمی و نامناسب را حذف می کند.

2-3-3- تصادفی بودن، بنابر این اصل می توان راه حل ها را بدون توجه به کیفیت مشاهده شده تست کرد که در نتیجه منجر به راه حل های مبتکرانه و غیر معمولی می شود.

2-3-4- بر هم کنش های چندگانه، کلیدی برای ساختن بهترین راه حل ها