مسعود زابلستانی

استادیار پژوهش

 

چکیده

رفتار دینامیکی سیستم ها را معمولا با معادلات دیفرانسیل مدل می کنند. در این تحقیق برای تحلیل و شبیه سازی رفتار دینامیکی درخت بادام از جعبه ابزار سیمولینک نرم افزار MATLAB استفاده شد. مدل ریاضی تکاننده ودرخت که یک سیستم لنگ و لغزنده است به صورت یک سری معادلات دیفرانسیل رسته یک ارائه و توسط سیمولینک شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که ۱) با افزایش بسامد ورودی تکاننده، بسامد ارتعاش گیره اتصال به درخت افزایش می یابد. ۲) افزایش ضریب سختی تکاننده، باعث بهتر شدن انتقال تکان به تنه درخت شده و دامنه ارتعاش بهبود می یابد. ۳) با کاهش ضریب میرائی تکاننده، ارتعاش منتقل شده به درخت دیرتر میرا می شود. ۴) با افزایش جرم درخت، دامنه و بسامد ارتعاش وارد بردرخت کاهش می یابد. ۵) با افزایش نیروی وارده ازبازوی تکاننده درخت ، دامنه ارتعاش وارده به درخت هم افزایش می یابد.

کلید واژه: شبیه سازی، تکاننده، بادام، رفتار دینامیکی