استفاده از قابلیتهای هوش مصنوعی در تشخیص عفونتهای قلبی