همان طور که در بخش مقدمه اشاره شد، هدف موتور توصیه، تطبیق جلسه­ی کاربر جاری با پروفایل تجمعی کشف شده از طریق وب­کاوی کاربرد وب و توصیه­ی یک مجموعه از اشیا به کاربر است. به مجموعه­ی اشیای توصیه شده مجموعه­ی توصیه گفته می­شود. در این پایان­نامه از آنجا که تمرکز ما بر بخش برون­خطی چارچوب شخصی­سازی وب است، از درج مطالب اضافه خودداری می­کنیم و بطور خلاصه برخی از این روش ها را نام می­بریم. برای جزئیات بیشتر خواننده می­تواند به        [Eirinaki 2003 a]،  [Facca 2005] و [Anand 2005]  مراجعه کند.

از هر یک از رویکردهای خوشه­بندی، کاوش قواعد انجمنی و کاوش الگوهای ترتیبی می­توان برای ایجاد توصیه استفاده کرد. در روش مبتنی بر خوشه­بندی، می­توان جلسه­ی جاری را بصورت بردار از اشیاء نشان داد و پروفایل تجمعی را که بیشترین شباهت را با آن دارد به عنوان مبنا برای توصیه استفاده کرد. در رویکرد مبتنی بر قواعد انجمنی می­توان جلسه­ی جاری کاربر را با مجموعه­ی اقلام مکرر مقایسه کرد و از قوانینی که شامل آن مجموعه از اقلامی هستند که با جلسه­ی جاری بیشترین شباهت را دارند، برای توصیه استفاده کرد. روش مبتنی بر الگوهای ترتیبی نیز با در نظر گرفتن ترتیب و تغییر روش مبتنی بر قواعد انجمنی عمل می­کند.