• استفاده‌های خرابکارانه[1]: این دسته از نفوذها شامل حملات متفاوتی از قبیل حذف فایل­ها، سوءاستفاده از منابع و غیره هستند؛ نفوذی‌ها را نیز می‌توان به دو دسته نفوذی‌های خارجی و نفوذی‌های داخلی دسته‌بندی کرد، نفوذی‌های خارجی کسانی هستند که اجازه استفاده از سیستم را ندارند اما سعی می‌کنند به سیستم دسترسی یابند و نفوذی‌های داخلی کسانی هستند که برای دستیابی به سیستم اختیارات محدودی دارند، اما سعی می‌کنند به منابعی که اجازه استفاده از آنها را ندارند، دسترسی پیدا کنند (اکبریان سوم، 1383: 10-15)

[1]-Maliciouse Use