1.1.1    استخراج آسیب‌پذیری

استخراج آسیب‌پذیری­ها می‌تواند از دسترسی‌های بدون مجوز جلوگیری کرده و امنیت سیستم را در مقابل این حملات تأمین کند. کیفیت و ارزش یک تست به این بستگی دارد که تا چه اندازه محیطی امن و شخصی برای کاربران فراهم کرده و این که تا چه اندازه زمان و منابع انسانی و مالی صرف ایجاد این امنیت شده است.