بطور ساده می‌توان گفت که بر پایه تجزیه تحلیل و بررسی هیستوگرام مقادیر شدت است. چنانه تصویری از اشیاء نورانی در یک زمینه تاریک تشکیل شده باشد، هیستوگرام مقیاس خاکستری دارای دو ماکزیمم است.

  • یک پیک به وسیله اشیاء نورانی تولید می‌شود. یک پیک به وسیله نقاط زمینه. چنانچه کنتراست بین اشیاء و زمینه به اندازه کافی زیاد باشد، دو ماکزیمم در هیستوگرام تصویر کاملاً از یکدیگر مجزا بوده و شدت آستانه T بین دو ماکزیمم قرار دارد. در تصویر اصلی همه مقادیر بیشتر از T با مقدار ۱ و تمام مقادیر خاکستری کمتر و مساوی T با مقدار ۰ نشان داده می‌شود. این عمل برای ما تولید تصویر باینری می‌کند که نقاط اشیاء با مقدار ۱ نشان داده شده‌اند. چنانچه تصویر از پیش از ۲ جزء تشکیل شده باشد هیستوگرام دارای بیش از ۲ ماکزیمم بوده و ارتقا با چند آستانه انجام می‌گیرد.