آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

/, مهندسی برق, مهندسی نرم افزار, هوش مصنوعی/آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

الف: مشخصات ظاهری

 1. کلیه مطالب و مندرجات پایان نامه یا رساله می بایست با برنامه ورد (word) تایپ و حروف چینی شود.
 2. کار روی کاغذ A4 (7/29×21) تایپ شود.
 3. جلد پایان نامه از نوع گالینگور انتخاب شود و مندرجات روی جلد به شکل زرکوب یا نقره کوب چاپ شود.
 4. رنگ جلد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد ارشد حتماً آبی تیره ( سورمه ای ) و از نوع ساده باشد.

ب: شرح روی جلد

به منظور راهنمایی بیشتر نمونه ای از روی جلد در انتهای آیین نامه قرار گرفته است.

 1. آرم دانشگاه آزاد اسلامی ( ترجیحاً در ابعاد عرض 3 سانتی متر و طول 4 سانتی متر) در سمت چپ قرار گیرد. بطوریکه فاصله لبه ابتدایی آن از بالا و سمت چپ 5/1 سانتی متر باشد.
 2. عبارت « دانشگاه آزاد اسلامی » در وسط صفحه قرار می گیرد.
 3. عبارت « واحد مرودشت » در وسط صفحه قرار گیرد.
 4. نام دانشکده و نام گروه آموزشی در وسط صفحه قرار گیرد.
 5. عبارت « پایان نامه برای دریافت درجه کارناسی ارشد در رشته …» و یا « رساله دکتری رشته …» در وسط صفحه قرار گیرد.
 6. کلمه « عنوان »
 7. عنوان پایان نامه
 8. عبارت « استاد یا استادان راهنما »
 9. نام استاد راهنما

10.عبارت « استاد یا استادان مشاور»

11.نام استاد یا استادان مشاور

12.کلمه « نگارش »

13.نام نگارنده

14.سال ( فصل و سالی که پایان نامه دفاع شده نوشته شود )

15.در لبه کناری جلد پایان نامه ( عطف ) نیز به صورت زرکوب یا نقره کوب عنوان پایان نامه و نام نگارنده آورده شود.

ج. بخش های پایان نامه ها

پایان نامه شامل بخشهای زیر است.

 • روی جلد پایان نامه ( بصورت زرکوب )
 • بسم الله الرحمن الرحیم ( صفحه «الف» )
 • منشور اخلاقی پژوهش ( صفحه «ب» )
 • فرم اصالت پایان نامه ( صفحه «ج» )
 • طرح روی جلد به زبان فارسی ( صفحه :«د» )
 • صورتجلسه تایپ شده دفاع پایان نامه(امضاء شده )
 • سپاسگزاری ( صفحه «هـ » حداکثر در یک صفحه تنظیم شود)
 • تقدیم صفحه « و»مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند )
 • فهرست مطالب ابجد به منظور راهنمایی بیشتر نمونه ای از فهرست مطالب در انتهای آیین نامه قرار گرفته است عناوین فهرست مطالب باید عین عناوین خود متن باشد. در فهرست مطالب عناوین فرعی که زیر مجموعه عناوین اصلی هستند، یا تورفتگی پس از آنها قرار می گیرند).
 • فهرست جدول ها ( در صورت وجود )
 • فهرست نمودارها ( در صورت وجود )
 • فهرست شکل ها ( در صورت وجود )
 • فهرست نقشه ها ( در صورت وجود )
 • چکیده ( اولین صفحه اصلی شماره «1» می خورد، حداکثر 250 کلمه در یک صفحه) (آوردن کلید واژه ها در چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است)
 • فصول پایان نامه شامل: (ادامه شماره گذاری بصورت عددی )
 • فصل اول: کلیات تحقیق(مقدمه – بیان مسأله – اهمیت و ضرورت تحقیق – اهداف فرضیه ها-
  تعریف های عملیاتی)
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
 • فصل سوم: روش اجرای تحقیق
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • فهرست منابع فارسی (ادامه شماره گذاری)
 • فهرست منابع انگلیسی (ادامه شماره گذاری)
 • ضمائم و پیوست ها (درصورت وجود) (ادامه شماره گذاری)
 • چکیده انگلیسی (ادامه شماره گذاری )
 • طرح روی جلد به زبان انگلیسی
 • پشت جلد پایان نامه (به صورت زرکوب انگلیسی)

د: اطلاعات کلی

 1. صفحات اصلی می بایست به صورت ساده، بدون سرفصل یا حاشیه تایپ شوند در صفحات اصلی طول هر سطر 16 سانتی متر و فاصله سطرها از یکدیگر یک سانتی متر و به صورت تک (single ) در نظر گرفته شود. فاصله متن پایان نامه از لبه سمت راست 3 سانتی متر، از لبه سمت چپ5/2 سانتی متر و از لبه های بالا و پایین 5/2 سانتی متر در نظر گرفته شود. (فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه 5/1 سانتی متر و کاملاً در وسط صفحه قرار گیرد).

نوع قلم متن پایان نامه بی لوتوس نازک 14 و عناوین بی لوتوس 14 توپر و پاورقی ها نیز بی لوتوس 12 در نظر گرفته شود. عناوین جدول ها، شکل ها، نمودارها و… با قلم بی لوتوس نازک 11  نوشته شوند.

حروف معادلات Times12 می باشد و همچنین اندیس و توان آنها با لوتوس نازک 9 نوشته شود.

علائم ریاضی و یونانی با Math11 نوشته شود.

2. شماره گذاری موضوع ها:

موضوع های اصلی پایان نامه معمولاً چند فصل است. هر فصل نیز ممکن است به چند بخش تقسیم گردد.
صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود.برای هر بخش پایان نامه شماره گذاری لازم نیست.

3. شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها:

   شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است. مثلاً دهمین شکل در فصل سوم به                       صورت (شکل 3-10 ) نوشته می شود.

4. شماره گذاری روابط و فرمول ها:

 هر رابطه در متن پایان نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند مشخص می گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد نظر است. مثلاً هشتمین رابطه در فصل ششم به صورت (6-8 ) نوشته شود.

5. عناوین نمودارها و جداول باید واضح و دارای مقیاس باشند. عنوانها به جز جداول که در بالای جدول ذکر
می شود، باقی شامل نمودار، عکس و… در پایین ذکر می شود.

6. در صورتی که تعداد صفحات پایان نامه از 600 تجاوز کند، دانشجو اجازه دارد پایان نامه خود را در دو جلد مجزا ارائه نماید.

7. منابع و ماَخذ:

ترتیب نوشتن فهرست منابع در انتهای پایان نامه یا رساله به ترتیب الفبا نام خانوادگی مولف می باشد.

ابتدا فهرست منابع فارسی به ترتیب فارسی الفبای فارسی نوشته شود و سپس منابع غیر فارسی به ترتیب الفبای مربوط آن زبان نوشته شود.

شیوه استناد و ارجاع نویسی پایان نامه ها:

برای آشنایی کامل با این شیوه به کتاب شیوه توصیه پژوهشنامه دکتر علی اکبر سیف رجوع نمایید.

کتاب:

نام خانوادگی مولف، نام مولف (بصورت کامل).(سال).نام کتاب.محل انتشارکتاب

مقاله:

نام خانوادگی ،نام.(سال).عنوان مقاله.نام مجله،شماره،صفحه

پایان نامه:

نام خانوادگی ،نام.(سال).عنوان پایان نامه.پایان نامه…… .نام دانشگاه

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

 

نام و نام خانوادگی دانشجو :                                در  تاریخ                       رشته :

از پایان نامه خود با عنوان :

   

 

 

 

با درجه                   ونمره                    دفاع نموده است.

                                                                                                          

 

نام و نام خانوادگی اعضاء هیات داوری                   سمت              امضاء اعضای هیات داوری

 

 

1 –                                                             استاد راهنما

2 –                                                             استاد مشاور

3 –                                                             استاد داور

4 –                                                              استاد داور

مراتب فوق مورد تایید است .                                                مدیر/معاونت پژوهشی

                                                                                               مهر و امضاء

نمونه طرح روی جلد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه ………………………..

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته …………….

عنوان:

………………………………………………………….

استاد راهنما یا استادان راهنما:

دکتر ……………………

استاد مشاور یا استادان مشاور:

دکتر ……………………

نگارش:

……………………………..

تابستان 1390

معاونت پژوهش و فن آوري

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

 

با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:

1- اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.

2- اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسن،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.

3- اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.

4- اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش.

5- اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.

6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.

7- اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.

8- اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.

9- اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.

معاونت پژوهش و فن آوري

به نام خدا

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی

 

اینجانب                             دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته                            که در تاریخ                        از پایان نامه خود تحت عنوان “

                                                                                                                                                  ”  با کسب نمره                           دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

1)  این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه, کتاب, مقاله و …)استفاده نموده ام, مطابق ضوابط و رویه موجود, نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.

2) این پایان نامه قبلاً برای هیچ مدرک تحصیلی( هم سطح, پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل, قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب, ثبت اختراع و … از پایان نامه داشته باشم, از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

4)چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود, عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

                                                       نام و نام خانوادگی:

                                               تاریخ و امضاء

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                                                             شماره صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

بیان مسأله: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنچم: نتیجه گیری و پیشهنادات

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع ماَخذ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع فارسی: …………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع انگلیسی: …………………………………………………………………………………………………………………..

 

پیوست ها:

چکیده انگلیسی:

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                             شماره صفحه

 

جدول 1-1- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

جدول 2-1- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                             شماره صفحه

 

نمودار 1-1- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نمودار 2-1- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

توضیح 1 : فهرست اشکال و نقشه ها نیز به صورت فهرست های فوق تهیه شوند.

توضیح 2 : تمامی فهرست ها( جداول، نموددارها، اشکال و نقشه ها ) بایستی در صفحات مجزا آورده شوند.

توضیح 3 : فهرست منابع فارسی و غیر فارسی در صفحات مجزا آورده شوند.

 

 

شماره گذاری صفحات پایان نامه های فارسی

صفحه

شماره گذاری

بسم الله الرحمن الرحیم

الف

منشور اخلاقی

ب

فرم اصالت

ج

صفحه عنوان به زبان فارسی

د

صورتجلسه تایپ شده دفاع

هـ

سپاسگزاری

و

تقدیم

ز

فهرست مطالب

ادامه حروف ابجد

فهرست جداول

ادامه حروف ابجد

فهرست نمودارها

ادامه حروف ابجد

فهرست اشکال

ادامه حروف ابجد

فهرست نقشه ها

ادامه حروف ابجد

چکیده فارسی

1

فصول پایان نامه

ادامه اعداد

فهرست منابع فارسی

ادامه اعداد

فهرست منابع انگلیسی

ادامه اعداد

پیوست ها (ضمائم)

ادامه اعداد

طرح روی جلد به زبان انگلیسی

ادامه اعداد

چکیده انگلیسی

ادامه اعداد

درست

اصلاح شود

ساختار صفحه عنوان مطابق آیین نامه کامل گردیده است.

رشته تحصیلی و گرایش به صورت صحیح وارد شده است.

اسامی استادان راهنما و مشاور کامل وارد شده است.

سال دفاع از پایان نامه صحیح وارده شده

صفحه گذاری پایان نامه کامل انجام گردیده

صفحه اول هر فصل از سطر پنچم شروع است.

فهرست منابع فارسی و غیر فارسی مجزا آورده شده است.

مطالب سی دی با پایان نامه انطباق کامل دارد.

فایل ورد و PDF پایان نامه با فونت لوتوس در سی دی قرار دارد.

نمونه طرح روی جلد

 

 

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

MARVDASHT BRANCH

Faculty of educational science and psychology

 

thesis for receiving ( M.A )degree on ……………..

 

 

 

title

                                                       …………………………….

 

 

Thesis Advisor:

                                              …………….. ( Ph.D. )

Consulting Advisor:

…………….. ( Ph.D. )

By:

………………………….

 

 

 

 

Summer 2011

۱۳۹۲-۸-۵ ۰۰:۴۶:۲۳ +۰۳:۳۰آبان ۵ام, ۱۳۹۲|Categories: متلب, مهندسی برق, مهندسی نرم افزار, هوش مصنوعی|۱ Comment

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی