برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = 0:10;
y = unidcdf(x,10);
stairs(x,y)
set(gca,'Xlim',[0 11])

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید