برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
xMinima = min(randn(1000,500), [], 2);
paramEstsMinima = evfit(xMinima);
y = linspace(-5,-1.5,1001);
hist(xMinima,-4.75:.25:-1.75);
p = evpdf(y,paramEstsMinima(1),paramEstsMinima(2));
line(y,.25*length(xMinima)*p,'color','r')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید