در زیر می توانید عملکرد این دو تابع را با ذکر مثال مشاده فرمایید
A = ones(2, 5) * 6; % 2-by-5 matrix of 6's
B = rand(3, 5); % 3-by-5 matrix of random values

C = [A; B] % Vertically concatenate A and B
C =
۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰
۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۰۰
۰٫۹۵۰۱ ۰٫۴۸۶۰ ۰٫۴۵۶۵ ۰٫۴۴۴۷ ۰٫۹۲۱۸
۰٫۲۳۱۱ ۰٫۸۹۱۳ ۰٫۰۱۸۵ ۰٫۶۱۵۴ ۰٫۷۳۸۲
۰٫۶۰۶۸ ۰٫۷۶۲۱ ۰٫۸۲۱۴ ۰٫۷۹۱۹ ۰٫۱۷۶۳