توابع در   MATLAB

برای مشاهده کلیه توابع موجوددر  MATLAB کافیست دستور زیر را تایپ کنید

[css]>>help elfun[/css]

برای اعمال هر یک از این توابع بر روی یک متغیرها کافیست متغیرها را در یک پرانتز جلویتابع مورد نظرتایپ کنید مثلا تابع sin بر روی متغیرx  اینگونه عمل می کند

[css]>>sin(x):[/css]

مربع جادویی(تابع magic  ):

دستور زیر یک مربع جادویی  n*n   به ما می دهد.

[css]>>a=magic(n);[/css]

حال به معرفی اجمالی از عملکرد برخی از این توابع می پردازیم :

<table>
<tbody>
<tr>
<td width="274">عملکرد تابع</td>
<td width="247">نام تابع</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">محاسبه ی لگاریتم لپرین</td>
<td width="247">log</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">رادیکالx</td>
<td width="247">sqrt(x)</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">محاسبه ی قدرمطلق یک عدد مختلط</td>
<td width="247">abs</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">نمایش قسمت موهومی یک عدد مختلط</td>
<td width="247">imag</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">l نمایش قسمت حقیقی یک عدد مختلط</td>
<td width="247">real</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">مشخص می کند عدد حقیقی ست یا مختلط</td>
<td width="247">isreal</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">محاسبه ی سینوس هایپربولیک</td>
<td width="247">sinh</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">محاسبه ی آرک سینوس</td>
<td width="247">asin</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">معکوس سینوس هایپربولیک</td>
<td width="247">asinh</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="521">و به همین ترتیب برای سایر توابع مثلثاتی</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">زاویه ی یک نقطه در مختصات دکارتی ۲</td>
<td width="247">atan</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">گرد کردن به سمت صفر</td>
<td width="247">Fix</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">گرد کردن به سمت منفی بی نهایت</td>
<td width="247">floor</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">گرد کردن به سمت مثبت بی نهایت</td>
<td width="247">ceil</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">گرد کردن به سمت نزدیکترین عدد صحیح</td>
<td width="247">round</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">باقیمانده ی تقسیم با علامت</td>
<td width="247">mod</td>
</tr>
<tr>
<td width="274">تابع علامت</td>
<td width="247">Sign</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مثال:

[css]</pre>

>>r=(1+sqrt(5))/2

r=

۱٫۶۱۸۰

>>a=abs(3+4*j)

a=

۵

>>w=2.67;x=2.36;y=-3.67;z=-3.24;

>>fix(w)

ans=

۲

>>floor(y)

ans=

>>ceil(w)

ans=3
<pre>[/css]