در این بخش توابع مهم و پرکاربرد را معرفی می کنیم

مباحث ریاضیات پایه ­ای و مقدماتی در متلب در پنج گروه دسته­ بندی می­ شود:

۱٫  توابع مثلثاتی

۲٫  توابع نمایی (نما، لگاریتم، توان، جذر)

۳٫  اعداد مختلط (دامنه، فاز، حقیقی، موهومی)

۴٫  مباحث مربوط به گرد نمودن اعداد، باقی­مانده

۵٫  ریاضیات گسسته (فاکتوریل، ک.م.م، ب.م.م، تجزیه به اعداد اول و …)

توابع مثلثاتی

متلب شامل انواع توابع مثلثاتی و هایپربولیک (hyperbolic) به همراه معکوس آن­ها می­ باشد.  توابعی همچون sin, cos, tan, cot, asin, acos, atan, acot, sinh, cosh, tanh, coth آرگومان ورودی آن­ها رادیان می­ باشد. در صورتی که توابع sind, cosd, tand, cotd, asind, acosd, atand, acotd  آرگومان ورودی به صورت درجه را می­ پذیرند.

توابع نمایی

بخش عمده­ ای از توابع نمایی عبارت است از توابعی که در ریاضی با آن­ها آشنا هستیم. exp, log, log10, log2, pow2, sqrt از این توابع هستند.

· exp : تابع نمایی با پایه­ ی عدد طبیعی نپر

· log : لگاریتم طبیعی

· log10, log2 : لگاریتم با پایه­ های ۲ و ۱۰

· pow2, realpow : تابع نمایی با پایه­ ی n  و عدد ۲

· sqrt, nthroot : ریشه توان n-ام ، ریشه­ ی توان دوم (جذر)

توابع مختلط

اعداد مختلط در متلب به راحتی قابل تعریف استفاده و نمایش می­ باشد. به طور کلی می­ توان به طرق زیر یک عدد مختلط را در متلب تعریف نمود، i a + bi x + i * y برای مثال:

[css]>> x = 2; y = -8; r = 1.2; theta = 3.14;</pre>
>> Z1 = 2 + 3i;

>> Z2 = x + i * y;

>> Z3 = r * exp( i * theta );[/css]

 

exp  تابع نمایی پایه عدد نپر می­ باشد.البته توسط دستور complex نیز می ­توان عدد مختلط تعریف نمود. به صورتی که در ذیل نشان داده شده است،


توابع گرد کردن و محاسبه مانده

توابع ceil, fix, floor, round توابعی هستند که همگی عمل گرد نمودن را انجام می­ دهند. اما هر یک به صورتی متفاوت با دیگری. تابع round، عدد x را به نزدیک­ترین عدد صحیح گرد می­ نماید. منظور از نزدیک بودن این است که بخش اعشاری عدد x آیا بزرگتر مساوی ۵ است که در این صورت به عدد بزرگتر (از نظر قدر مطلق) گرد خواهد شد و اگر کوچکتر از ۵ باشد، به عدد کوچکتر از x گرد می­ شود.