آموزش جامع متلب+نرم افزار

اموزش جامع متلب+نرم افزار گروه نرم افزاری سپاهان عناوین فصل ها فصل اول شروع کار با متلب ماتریس و آرایه وارد کردن ماتریس اندیس گذاری ماتریس مقدار دهی المانهای ماتریس عملگر کولون تابع MAGIC متغیر ها ، اعداد ، عملگرها توابع کارکردن با ماتریس ها وتوابع ان الحاق و حذف سطر و ستون ماتریس ها جبرخطی و ماتریس ها عملیات جبری بر روی آرایه ها بسط اسکالر تقدم عملگرها ، عملگرهای رابطه ای و منطقی عملگرهایی که بر روی آرایه ها عمل می کنند عملگرهایی که بر روی اسکالرها عمل می کنند انواع متغیرهای قابل تعریف در متلب آرایه های سلولی اندیس گذاری سلول ها ساختمان ها فصل دوم