متلب دارای ابزارهای بسیار زیادی برای پردازش تصویر می باشد. در اینجا بخشی از توابع پردازش تصویر را آموزش می دهیم

تابع اول بازکردن تصویر از ورودی
open('c:\1.jpg')
تابع دوم خواندن تصویر از ورودی
A = imread(filename, fmt)
برای تغییر سایز یک تصویر می توان از دستور زیر استفاده کرد
image_new=imresize(image,0.5)
همچنین برای ذخیره تصویر در یک فایل از دستور زیر می توانید استفاده کنید
imwrite(A,filename,fmt)
برای محاسبه و مشاهده هیستوگرام یک تصویر از تابع زیر می توانید بهره ببرید
I = imread('pout.tif');
imhist(I)

در نظر داشته باشید که تابع hist فقط فراوانی یک ماتریس را نشان می دهد مانند کد زیر
x = -4:0.1:4;
y = randn(10000,1);
hist(y,x)

برای بدست آوردن تفریق دو تصویر شما می توانید بعد از خواندن هر دو تصویر از ورودی از دستور زیر برای تفریق دو تصویر استفاده کنید
Z = imsubtract(X,Y)
برای جمع یک مقدار یا یک تصویر در تصویر دیگر می توان از دستور ساده زیر در متلب استفاده کرد
I = imread('rice.png');
J = imread('cameraman.tif');
K = imadd(I,J,'uint16');
imshow(K,[])

تابع افزایش کنتراست یک تصویر در متلب histeq می باشد در زیر مثالی از نحوه استفاده از این تابع را می توانید مشاهده کنید.
I = imread('tire.tif');
J = histeq(I);
imshow(I)
figure, imshow(J)

دوستان عزیز به پایان این بخش از جلسه آموزشی رسیدیم پاسخگویی به سوال ها در قسمت مشاوره تخصصی سایت امکان پذیر می باشد. باتشکر