آموزش ترجمه متون

/آموزش ترجمه متون
آموزش ترجمه متون۱۳۹۳-۵-۱۸ ۱۸:۲۲:۳۵ +۰۴:۳۰

اساس این فن دستور گشتاری transformational grammer می باشد و مخترع آن پروفسور Noam Chamskey است.

گشتار مجموعه قواعدی است که روی زیر ساخت* اثر می کند و فرم آن را تغییر می دهد و به روساخت** تبدیل می کند.

4 دسته گشتار وجود دارد: حذف، درج، جابجایی و جایگزینی

در این آموزش ابتدا واژه گزینی مناسب از طریق تشخیص نوع صحیح کلمه و تبدیل جملات روساخت انگلیسی به جملات زیرساخت فارسی آموزش داده می شود و سپس ویرایش این جملات به جملات روساخت و مناسب فارسی مورد بحث قرار می گیرد.

* زیر ساخت جملاتی است که از ذهن انسان می گذرد و زیبا نیستند.
** روساخت جملاتی است که به زبان می آوریم و ویرایش شده و زیبا هستند.

 1. بر اساس دستور سنتی فرمول جمله عبارتست از:
  adv of time (قید زمان) + adv of place (قید مکان) + adv of manner (قید حالت) + obj (مفعول) + verb (فعل) + sub (فاعل)
  sub, obj, adv of manner, adv of place, adv of time همگی اسم (noun) هستند. بنابراین بیش از 80 درصد جمله اسم است و ما در دستور گشتاری با دو نوع کلمه (اسم و فعل) کار می کنیم.
  noun modifiers وابسته های (توصیف کنندگان) اسم هستند که عبارتند از pre modifiers که توصیف کنندگان قبل از اسم و post modifiers که توصیف کنندگان پس از اسم می باشند.
  NP (Noun Phrase) = pre modifiers + N + post modifiers
  noun modifiers به 5 دسته تقسیم می شوند. این 5 دسته M5, M4, M3, M2, M1 هستند که هر کدام قواعد خاص خود را دارند و به تدریج در این تاپیک آموزش داده می شوند.

  در انگلیسی M3, M2, M1 قبل از اسم و M4 و M5 بعد از اسم می آیند. اما در ترجمه M1ها قبل از اسم و بقیه پس از اسم قرار می گیرند.

  – articles (حروف تعریف)
  2- demonstrative adj (صفات اشاره)

  3- quantifiers (کمیت نماها)
  4- superlative adj (صفات عالی)

  articles (حروف تعریف)

  a, an: (حرف تعریف نامعین- ادات نکره ساز)

  a و an در فارسی ادات نکره ساز ترجمه می شوند.

  – اولین ترجمه “ی” نکره است:

  She has a book
  او کتابی دارد
  I saw a man
  مردی را دیدم
  – دومین نکره ساز “یک” نکره است:
  A teacher should be active
  یک معلم باید فعال باشد (منظور همه معلمان است > حالت کلیت)
  A student must study hard
  یک دانشجو باید سخت مطالعه کند
  – سومین حالت نکره ساز “تهی” است که حالت کلیت است و در فارسی به آن اسم جنس می گویند.
  A teacher should be active
  معلم باید فعال باشد
  A student must study hard
  دانشجو باید سخت مطالعه کند
  – در عامیانه “یه+ی،ـه به کار برده می شود. (یه پرتقالایی آورده بودن، یه بلایی سرت میارم، یه مرده اومده بود)
  – در برخی مواقع می توان از “نوعی” و “یکی از” استفاده کرد. (این ترجمه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و باید با احتیاط به کار برده شود)
  It is recommended to use a metal
  توصیه می شود از نوعی فلز استفاده کنیم

  a most beautiful girl
  یکی از زیباترین دختران

  * ترتیب موارد ذکر شده در ترجمه مهم است. اگر “ی” جواب نداد “یک” نکره و سپس “تهی” را استفاده می کنیم.
  * بسته به جمله، ترجمه مناسب را انتخاب می کنیم.

  We need a teacher: ی

  A teacher must be active in the class: یک نکره یا تهی

  ** مزبور فقط در مورد انسان به کار می رود.

 2. – articles (حروف تعریف)
  2- demonstrative adj (صفات اشاره)
  3- quantifiers (کمیت نماها)
  4- superlative adj (صفات عالی)

  articles (حروف تعریف)

  a, an: (حرف تعریف نامعین- ادات نکره ساز)


  a و an در فارسی ادات نکره ساز ترجمه می شوند.


  – اولین ترجمه “ی” نکره است:

  She has a book
  او کتابی دارد

  I saw a man
  مردی را دیدم


  – دومین نکره ساز “یک” نکره است:

  A teacher should be active
  یک معلم باید فعال باشد (منظور همه معلمان است > حالت کلیت)

  A student must study hard
  یک دانشجو باید سخت مطالعه کند

  – سومین حالت نکره ساز “تهی” است که حالت کلیت است و در فارسی به آن اسم جنس می گویند.

  A teacher should be active
  معلم باید فعال باشد

  A student must study hard
  دانشجو باید سخت مطالعه کند

  – در عامیانه “یه+ی،ـه به کار برده می شود. (یه پرتقالایی آورده بودن، یه بلایی سرت میارم، یه مرده اومده بود)

  – در برخی مواقع می توان از “نوعی” و “یکی از” استفاده کرد. (این ترجمه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و باید با احتیاط به کار برده شود)

  It is recommended to use a metal
  توصیه می شود از نوعی فلز استفاده کنیم


  a most beautiful girl
  یکی از زیباترین دختران

  * ترتیب موارد ذکر شده در ترجمه مهم است. اگر “ی” جواب نداد “یک” نکره و سپس “تهی” را استفاده می کنیم.


  * بسته به جمله، ترجمه مناسب را انتخاب می کنیم.


  We need a teacher: ی


  A teacher must be active in the class: یک نکره یا تهی


  ** مزبور فقط در مورد انسان به کار می رود.

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی