برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = (10:1000:125010)';
y = lognpdf(x,log(20000),1.0);
plot(x,y)
set(gca,'xtick',[0 30000 60000 90000 120000])
set(gca,'xticklabel',{'0','$30,000','$60,000',...
'$۹۰,۰۰۰','$۱۲۰,۰۰۰'})

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید