این دستور نیز یک دستور شرطی می باشد. که زمانی که شما برای یک شرط حالت های مختلفی داشتید از این دستور استفاده می فرمایید

به مثال زیر توجه فرمایید.

mynumber = input('Enter a number:');

switch mynumber
case -1
disp('negative one');
case 0
disp('zero');
case 1
disp('positive one');
otherwise
disp('other value');
end