برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
x = 0:0.01:10;
y = fpdf(x,5,3);
plot(x,y)

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید