در ابتدا تعریفی از توابع داخلی متلب انجام میدهیم. منظور از توابع داخلی، توابعی است که در نرم افزار متلب وجود دارند و هر یک عمل خاصی را انجام می دهند. به عنوان مثال توابع مثلثاتی مشهور  sin ، cos و tan نمونه ایی از توابع داخلی به شمار می آیند. این توابع، یک عدد را به عنوان زاویه بر حسب رادیان دریافت کرده و به ترتیب، نتیجه سینوس، کسینوس و تانژانت آن را در خروجی نمایش می دهند.

هرجا در برنامه که متلب با این توابع برخورد کند، به عنوان توابع داخلی نگاه میشود و در واقع نمیتوان برای نام گذاری های مورد نظر از این توابع و سایر توابع داخلی بهره برد.

در جدول زیر، توابع مشهور مثلثاتی را برای نمونه آورده ایم :

تابع عملکرد تابع دستور در متلب
sin محاسبه سینوس sin
cos محاسبه کسینوس cos
tan محاسبه تانژانت tan

به عنوان مثال : اگر بنویسیم

S=sin(90)        ———————      نتیجه : S =  0.8940

S= sin (pi/2)    ——————–       نتیجه :