آشنایی با شبکه عصبی همینگ

//آشنایی با شبکه عصبی همینگ

آشنایی با شبکه عصبی همینگ

شبکه عصبي همينگ:

اين شبکه نخستين بار توسط اشتاين بوخ در سال 1961 مطرح شد و در سال های اخير توسط کسانی چون ليپمن باز نگری شده است اين شبکه اساساً جهت حل مسئله شناسايی الگو های باينری ( الگو های برداری که عنصرشان فقط دو مقدار 1 يا 1 – را بر قبول می کند . ) طراحی شده است . اين شبکه هم در چار چوب شبکه های عصبی قرار می گيرد ، چون از يک سری نرون ها به مثابه گره ها و يک سری وزنه ها ی ارتبا طی بين گره ها تشکيل يافته است .

 

هر گره يک سطح فعال دارد که خروجی نرون را می سازد . شبکه همينگ از هر دو ساختار پيشخور وپسخور تشکيل می شود.هدف اصلی در شبکه همينگ اين است که تشخيص کدام الگوی مرجع بيشترين نزديکی را به الگوی ورودی دارد و سپس آن را در خروجی شبکه ظاهر می کند .

شبکه همينگ از سه لايه تشکيل می شود:

لايه پيشخور : نخستين لايه پيشخور که با ماتريس وزن ، بردار باياس و تابع تبديل خطی نمايندگی می شوند ، ضرب داخلی بين بردار های مرجع با بردار های ورودی را محاسبه می کند. ذخيره سازی الگو های مرجع در شبکه توسط ماتريس وزن به انجام می رسد

لايه برگشتی (WTA) : لايه ميانی شبکه همينگ دارای ساختار برگشتی می باشد . اين ساختار به ساختار رقابتی معروف است به همين خاطربه لايه ميانی شبکه همينگ لايه رقابتی نيز می گويندپس از آنکه تعداد بردار های مرجع يا گنجايش ذخيره سازی شبکه توسط لايه اول همينگ محاسبه شدند زير شبکه دوم وارد عمل شده ومقادير خروجی لايه اول را به عنوان مقادير اوليه خود در نظر می گيرد سپس باز خور خود را در هر تکرار از مقدار ورودی ها کاسته و اين عمل را آنقدر تکرار می کند تا خروجی ها در تمام سلول ها به جزء سلول برنده (مشخص کننده بيشترين شباهت الگوی مرجع با بردار ورودی می باشد .) صفر شود در چنين شرايطی لايه ميانی، به عبارتی کل شبکه همينگ ، به حالت ماندگار خود رسيده است و ادامه تکرار در لايه ميانی بی فايده است به اين گونه عمليات ، عمليات از نوع WTA گويند .نهايتاً در لايه ميانی رقابت بين نرون ها آغاز می شود و يک نرون برنده شده و باقی نرون ها بازنده می شوند .

لايه سوم : اين لايه در شبکه همينگ يک شبکه پيشخور با ماتريس وزنی و تابع تبديل آـستانه ای متقارن دو مقداره است . وظيفه لايه سوم اين است که پس از آنکه لايه دوم همگرا شد ، بردار مرجع ذخيره شده ، در خروجی شبکه ظاهر شود مثلاً در اين مثال اگرلايه دوم نشان داد که الگوی مرجع سيب برای ورودی شناسايی می شود آنگاه لايه سوم بردار آن را به عنوان ورودی دريافت و بردار P را در خروجی شبکه ايجاد می کند .

۱۳۹۴-۶-۱ ۰۸:۰۳:۲۱ +۰۴:۳۰ شهریور ۱ام, ۱۳۹۴|Categories: عمومی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی