شبكه هاپفيلد داراي معماري خاصي است كه آن را از سايرشبكه ها جدا كرده است.صولا اين نوع شبكه ها داراي يك لايه از نرون هاي ورودي به نرونهاي ورودي است و به نوعي ميتوان گفت نرون هاي ورودي همان نرونهاي خروجي هستند.

بر خلاف ساير شبكه ها اين شبكه در الگوريتم تربيت وزن هاي خود را با تكرار معين نمي كند بلكه با فرمول خاصي اين كار را انجام ميدهد و در الگوريتم شناسايي،ورودي با تكرار،تغيير و به يك شكل معين مي رسد.در اين شبكه ها در هر زمان فقط يك نرون فعال و ساير نرون ها غير فعال است به عبارتي چون يك نرون از ساير نرون ها ورودي ميگيرد به همين دليل آن نرون در حال تغيير و ديگر نرون ها ثابت هستند.از اين نوع شبكه ها معمولا در برطرف كردن نويز از تصوير و يا هر الگوي ديگر استفاده مي شود.