تبدیل ماتریس به آرایه سلولی و برعکس با استفاده از تابع mat2cell , cell2mat

به مثال زیر توجه کنید

 
X = reshape(1:20,5,4)’
C = mat2cell(X, [2 2], [3 2])
celldisp(C)

This code returns
X =
۱     ۲     ۳     ۴     ۵
۶     ۷     ۸     ۹    ۱۰
۱۱    ۱۲    ۱۳    ۱۴    ۱۵
۱۶    ۱۷    ۱۸    ۱۹    ۲۰

C =
[۲x3 double]    [۲x2 double]
[۲x3 double]    [۲x2 double]

C{1,1} =
۱     ۲     ۳
۶     ۷     ۸

C{2,1} =
۱۱    ۱۲    ۱۳
۱۶    ۱۷    ۱۸

C{1,2} =
۴     ۵
۹    ۱۰

C{2,2} =
۱۴    ۱۵
۱۹    ۲۰