جعبه ابزار  سیستم کنترل الگوریتم های  صنعتی استاندارد و ابزاری برای تجزیه و تحلیل سیستماتیک، طراحی  سیستم های کنترل خطی تنظیم و تنظیم این سیستم ها ارائه می کند
شما می توانید از سیستم خود را به عنوان یک تابع انتقال، حالت فضا، قطب صفر دست آوردن، و یا مدل فرکانس پاسخ را استفاده کنید.ابزار های تعاملی و توابع خط فرمان، مانند طرح پاسخ پله و طرح پیش گویی، به شما اجازه تجسم رفتار سیستم در حوزه زمان و فرکانس می دهد
شما می توانید پارامترهای جبران لحن با استفاده از تنظیم کنترل کننده PID به صورت خودکار را در این جعه ابزار پیاده سازی کنید.حاکی بودن از حلقه شکل دادن، روش مکان هندسی ریشه، طراحی LQR / LQG، و دیگر تکنیک های تعاملی و خودکار می باشد. شما می توانید طراحی خود را با تایید زمان ظهور، از حد خارج، حل و فصل زمان، افزایش و حاشیه فاز و سایر موارد مورد نیاز اعتبار انجام دهید . در زیر ویژگی های کلیدی این جعبه ابزار را می توانید مشاهده کنید.

Transfer-function, state-space, pole-zero-gain, and frequency-response models of linear systems

Series, parallel, feedback, and general block-diagram connection of linear models

Step response, Nyquist plot, and other time- and frequency-domain tools for analyzing stability and performance measures

Root locus, Bode diagrams, LQR, LQG, and other classical and state-space control system design techniques

Automatic tuning of PID controllers

Model representation conversion, continuous-time model discretization, and low-order approximation of high-order systems

LAPACK and SLICOT algorithms optimized for accuracy and performance