این جعبه ابزار الگوریتم و ابزاری فراهم می کند برای طراحی، شبیه سازی و تجزیه و تحلیل سیستم های ارتباطی

این قابلیت به عنوان توابع MATLAB، اشیاء سیستم MATLAB، و بلوک های سیمولینک ارائه شده است.

جعبه ابزار سیستم شامل الگوریتم هایی برای برنامه نویسی منبع، برنامه نویسی کانال، جایگذاری بیت، مدولاسیون، برابری، هماهنگ سازی و مدل سازی کانال می باشد.