جعبه ابزار بیوانفورماتیک  ™  الگوریتم و تکنیک های تجسم برای نسل بعدی توالی (NGS)، آنالیز میکروآسی طیف سنجی جرمی، و هستی شناسی ژن را فراهم می کند.

با استفاده از توابع جعبه ابزار، شما می توانید داده های ژنومی و پروتئوم از فرمت های استاندارد فایل مانند SAM، فست، CEL، و CDF، و همچنین از پایگاه اطلاعاتی آنلاین مانند بیان ژن NCBI اتوبوس و Tree of Life برو بخوانید.

شما می توانید کشف و تجسم این داده ها با مرورگرهای دنباله، heatmaps فضایی، و clustergrams. را در این جعبه ابزار انجام دهید .روش های آماری برای تشخیص قله، نسبت دادن مقادیر برای از دست رفته داده ها، و انتخاب از ویژگی از دیگر کاربردهای این روش ها می باشد.