با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
این تابع f(g(x)) را محاسبه می کند.

syms x y z t u
f = 1/(1 + x^2); g = sin(y); h = x^t; p = exp(-y/u);
a = compose(f,g)
b = compose(f,g,t)
c = compose(h,g,x,z)
d = compose(h,g,t,z)
e = compose(h,p,x,y,z)
f = compose(h,p,t,u,z)

a =
۱/(sin(y)^2 + 1)

b =
۱/(sin(t)^2 + 1)

c =
sin(z)^t

d =
x^sin(z)

e =
exp(-z/u)^t

f =
x^exp(-y/z)

در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید